hot chocolate

11 tekstów – auto­rem jest hot cho­cola­te.

Naj­bar­dziej niena­widze siebie za to , żę się pod­da­je ta pop­rostu re­zyg­nu­je za­miast mi­mo po­rażki wal­czyc da­lej i po­kazac , ze zasługu­je na cos lep­sze­go ja pop­rostu się pod­da­je ... NIena­widze te­go ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2011, 19:17

CZa­sami prze­bywając z ludzmi którzy sa dla mnie w ja­kis sposób przy­jaciółmi zas­ta­nawiam się co ro­bie wo­tocze­niu tych pus­tych bar­bie i pro ska­te , ja jes­tem in­na tyl­ko dlacze­go bo­je się tak bar­dzo po­kazac swo­je praw­dzi­we "ja" możę bo­je sie odzru­cenia na co chy­ba jet­sem skazana. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2011, 16:12

- dlacze­go tanczysz?
- a dlacze­go ty oddychasz?
- pop­rostu , niekon­tro­luje te­go , bez te­go nie dam ra­dy zyc.
- no włas­nie . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2011, 17:13

Otwórzy­my zam­ki do swoich serc... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 stycznia 2011, 21:06

Zas­ta­nawiałes sie kiedyś ile ludzi co se­kun­de tra­ci życie ? Nie ?!
Więc po­mysl o tym gdy będziesz narze­kał na swo­je życie , że ktos włas­nie wal­czy o cho­ciaz­by je­go ko­lejną sekunde 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 stycznia 2011, 18:14

Nie na­widze te­go uczu­cia kiedy tak cho­ler­nie chce ko­muś pomóc , a tak cho­ler­nie nie wiem jak 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 stycznia 2011, 21:55

Chciałabym umiec czy­tac w ludzkich myślach , może w końcu do­wie­działbym się co ludzi tak nap­rawdę o mnie myślą , bo to aż za­baw­ne ja­kie plot­ki ludzie pot­ra­fią o to­bie wy­myślic kom­plet­nie cie nie znając. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 stycznia 2011, 16:48

Os­tatnio ktoś się mnie za­pytał dlacze­go nie jes­tem cho­ler­nie szczes­li­wa prze­cież mam przy­jaciół , ko­legów i swo­ja życiową pas­je . DO tej po­ry nie umiem od­po­wiedi­zec na to py­tanie , pop­rosru jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 stycznia 2011, 19:15

Chy­ba zos­tanę ak­torką tak świet­nie uda­je ko­gos innego... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 stycznia 2011, 19:20

Kłamiąc po­gubiłam się czym jest kłam­stwo a czym jest rzeczy­wis­tosc , bo­wiem le­piej jest wie­rzyc w cos cze­go zaw­sze sie prag­neło niz w szarą rzeczywistosc.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 20:51

hot chocolate

hot chocolate

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność